PROJEKT: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání ve společnosti OLYMP Most s.r.o., registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004880, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:
OLYMP Most s.r.o.
Třebušická 6, 434 01 Most - Komořany
Statutární orgán: Petr Boháček
IČ: 25000799

Kontaktní osoba: Ing. Darina Boháčková, d.bohackova@olympmost.cz, tel: 777 620 009

Celkové způsobilé náklady projektu: 1 398 648,00 Kč
Celková výše dotace z ESF: 1 188 850,80 Kč
Doba realizace projektu: 1.2.2017 – 31.1.2019

Popis projektu

Odborné vzdělávání zaměstnanců považujeme za potřebné a do budoucna v podstatě nezbytné pro fungování společnosti. Proškolení vybraných zaměstnanců způsobí posílení konkurenceschopnosti, podpoří získání nových zakázek a rozvoj aktivit společnosti. Předpokládaný prorůstový potenciál podniku ve vazbě na projektové aktivity spočívá v rozšiřování výrobních i obchodních aktivit našeho podniku.

Zaměstnanci společnosti se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách:

  • Obecné IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní lektor

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti OLYMP Most s.r.o.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnit svoji pozici na českém trhu.